Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

Klauzula informacyjna RODO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:


1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 32-432 Pcim 563, tel.: 12 274 80 39, e-mail:gokis@pcim.pl

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym się można pod adresem iod@pcim.pl lub na adres administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zadań statutowych i upowszechniania kultury, na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, e ,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż
przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na GOKIS w Pcimiu przez przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwi Państwu udział
w naszych działaniach. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest to niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.

Dyrektor GOKiS w Pcimiu

Robert Bylica

/Aministrator danych osobowych/

 

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną RODO

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się  i  zrozumiałem/zrozumiałam    treść Klauzuli  Informacyjnej RODO w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu, w tym z przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…………………………………………..

                                                                                                                                      data  i   podpis osoby

składającej oświadczenie

 

INFORMACJA dla uczestników imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Wiąże się to z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu  w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Dyrektora GOKiS Pcim  oraz innych przedstawicieli Gminy Pcim, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej GOKiS Pcim, w tym publicznego prezentowania działań jednostki samorządowej oraz organizowania imprez i kontaktów publicznych przez GOKiS Pcim, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu oraz na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości np.: zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej lub plenerowej proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, Pcim 563, 32-432 Pcim, tel: 12 274 80 39,

e-mail: gokis@pcim.pl.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 

Dyrektor GOKiS w Pcimiu

Robert Bylica

/Aministrator danych osobowych/