Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

Klauzula informacyjna RODO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PCIMIU, 32-432 Pcim 563.   (dalej:GOKIS),  e-mail: gokpcim@op.pl

W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się pod adresem mail: pio508@interia.pltel. 500512636

Przetwarzanie Danych Osobowych
GOKIS wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec GOKIS, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, serwis IT, obsługujące monitoring wizyjny, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów prowadzonych w ramach działalności statutowej, a także uprawnione organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. ustawa o rachunkowości do 6 lat) lub do odwołania przez Państwa zgody.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

Prawa Osób
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
-prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
-prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
-prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-prawo do przenoszenia danych
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.

Przekazywanie Danych Poza Obszar EU
Jest taka możliwość, ale tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza poza kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. Korzystając z usług podmiotów, z którymi współpracujemy prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych usług.

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Monitoring Wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji bezpośrednie otoczenie hali sportowej objęte są monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest GOKIS.

Jeśli Chcesz Wiedzieć Więcej
Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od naszych pracowników, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Prawo Do Wniesienia Skargi
Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się narusza obowiązujące prawo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny Kontakt do organu nadzorczego oraz sposobie wniesienia skargo umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

 

Dyrektor GOKiS w Pcimiu

Robert Bylica

/Aministrator danych osobowych/

 

Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną RODO

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się  i  zrozumiałem/zrozumiałam    treść Klauzuli  Informacyjnej RODO w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu, w tym z przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

…………………………………………..

                                                                                                                                      data  i   podpis osoby

składającej oświadczenie

 

INFORMACJA

dla uczestników imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Wiąże się to z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu  w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Dyrektora GOKiS Pcim  oraz innych przedstawicieli Gminy Pcim, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej GOKiS Pcim, w tym publicznego prezentowania działań jednostki samorządowej oraz organizowania imprez i kontaktów publicznych przez GOKiS Pcim, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu oraz na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości np.: zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej lub plenerowej proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, Pcim 563, 32-432 Pcim, tel: 12 274 80 39,

e-mail: gokpcim@op.pl.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 

Dyrektor GOKiS w Pcimiu

Robert Bylica

/Aministrator danych osobowych/