Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

NASZE ZAJĘCIA

Chcesz skonstruować robota? A może wolisz zdobyć z nami wszystkie okoliczne góry? Wyszukaj najlepszą możliwość dla siebie! Zawarte tu informacje obejmują przegląd oferty Naszego Ośrodka Kultury, która z roku na rok jest dostosowywana tak, by dla każdej z grup wiekowych mieszkańców znalazły się interesujące propozycje. Zapraszamy na zajęcia!

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA prowadzone są z podziałem na grupy w każdy piątek od godz. 16.00 do 17.30 instruktor Pan Andrzej Stawowy. Zajęcia bezpłatne

zajęcia teatralne dla dzieci prowadzone są w każdy piątek od godz. 14.30 instruktor Pani Maria Zduń. Zajęcia bezpłatne

zajęcia z tańca regionalnego „ZPiT Mali Pcimianie” – prowadzone są z podziałem na grupy w soboty w godzinach 9-11 instruktor Pani Monika Gigoń. Zajęcia bezpłatne

szkoła językowa SUPER ENGLISH – zajęcia prowadzone z podziałem  na grupy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych – zajęcia płatne – szczegółów udziela prowadząca zajęcia Pani Małgorzata Bajer pod nr tel. 609734680

STUDIO PIOSENKI ROZRYWKOWEJ – zajęcia prowadzone w GOKiS w Pcimiu, dni zajęć do ustalenia z uczestnikami. Zajęcia bezpłatne

sztuki walki TAEKWONDO – prowadzone w SP nr 1 w Pcimiu – zajęcia płatne – szczegóły pod nr tel. trenera sekcji taekwondo Pana Kazimierza Stożka tel. 698367687 zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki po godz. 17.00

zajęcia z nauki gry w szachy – prowadzone w SP nr 1 w Pcimiu instruktor Pani Maria Zduń w każdy poniedziałek w godzinach 11.30-14. Zajęcia bezpłatne

zajęcia teatralne „Teatr nad Rabą” m.in. dla dorosłych – instruktor Pani Agnieszka Słomka – odbywają sie w każdą środę od godz. 17. Zajęcia bezpłatne

zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych – prowadzone w GOKiS w Pcimiu – dni prowadzonych zajęć do ustalenia z uczestnikami. Zajęcia bezpłatne

warsztaty dziennikarskie – do ustalenia z uczestnikami zajęć, zajęcia prowadzi osoba niegdyś związana z telewizją, doświadczony dziennikarz znający dziennikarstwo od podszewki.

zajęcia artystyczno-plastyczne – prowadzone obecnie w budynku byłej szkoły na Krzywicy, obecnie siedziba świetlicy podległej GOKiS w Pcimiu. Zajęcia bezpłatne

zajęcia i wykłady w ramach działającego w GOKiS w Pcimiu Uniwersytetu III Wieku – wykłady odbywają się raz na dwa tygodnie o różnorakiej tematyce dostosowywanej do zainteresowania. Informację na temat poszczególnych wykładów i zajęc zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej ośrodka oraz na facebook w zakładce KULTURALNA GMINA PCIM. Udział w wykładach jest całkowicie darmowy.

 

  REGULAMIN ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  I SPORTU W PCIMIU

karta zgłoszenia na zajęcia do pobrania poniżej regulaminu!

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

 GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PCIMIU ORAZ PODLEGŁYCH FILIACH

 

Regulamin określa  prawa  i  obowiązki  uczestników  zajęć  organizowanych  przez  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

I.         WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu jest:

a)  zapoznanie się i akceptacja  niniejszego regulaminu

b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia lub koordynatora na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

2.  Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądż pisemną rezygnację w części II formularza zgłoszeniowego lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.

3.  W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

II.        PŁATNOŚCI  ZA ZAJĘCIA

W sytuacji wprowadzenia odpłatności za zajęcia realizowane przez GOKIS Pcim wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora GOKIS w Pcimiu, znajdujący się na tablicy ogłoszeń w budynku głównym, filii bądż na stronie internetowej ośrodka.

2.  Opłaty wnoszone są do 30-go dnia każdego miesiąca na poczet poprzedniego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach tj. np. choroba, dłuższa nieobecność dziecka płatność zostaje każdorazowo ustalana indywidualnie z rodzicem/opiekunem w momencie powrotu dziecka i może zostać uiszczona w późniejszym terminie.

3.  Opłat można dokonywać w kasie GOKIS od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub przelewem na konto w KBS o/PCIM numer: 21 8591 0007 0230 0000 0026 0001

4.  Miesięczna opłata za zajęcia ustalana zostaje na podstawie prowadzonej przez instruktora ewidencji zajęć.

5.  Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć bądź ewidencji.

6.  W  przypadku   zaległości   w   uiszczeniu   opłat   za   dwa   miesiące,   uczestnik   zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

7.  Uczestnikom  zajęć  grupowych  (zniżki  nie  dotyczą  zajęć  indywidualnych)  przysługują następujące zniżki:

a)  30% dla rodzeństwa (w ramach uczestnictwa w tej samej formie zajęć, zniżka dotyczy drugiego i kolejnego dziecka)

b)  30% dla uczestników dwóch lub więcej form zajęć na wniosek rodzica/opiekuna                 ( zniżka dotyczy drugiej i kolejnej formy zajęć), w  przypadku uczestnictwa w tylko jednej formie zajęć, zniżki przestają obowiązywać.

9.  Zniżki nie mogą być łączone.

10. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor GOKIS bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.

11. Instruktorzy GOKIS nie maja prawa pobierać od uczestników zajęć opłat za udział w zajęciach, warsztatach.

12.  W GOKIS prowadzone są również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądż inne podmioty gospodarcze  na podstawie podnajmu sali w GOKIS w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji GOKIS nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.

III.      KWESTIE ORGANIZACYJNE

1.  Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora GOKIS miejscu i w ustalonych godzinach.

2.  Program   zajęć,   czas   trwania   ustalony   jest   z   Dyrektorem   na   podstawie   grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

3.  Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na   grupy   odpowiednio   liczebne,   dostosowane   do   wieku   uczestników   i   poziomu zaawansowania.

4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  grafiku  zajęć,  o  czym  instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

5.   Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w semestrze ustala Dyrektor GOKIS. Zmniejszenie się liczby
uczestników o ponad 50% w stosunku do ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.

6.  Odwołanie,  przeniesienie  lub  odpracowanie  zajęć  może  nastąpić  po  wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

IV.       BEZPIECZEŃSTWO

1.  Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych  zostaje  poinformowany  przez  instruktora  o  organizacji zajęć oraz otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia

2. Podczas  zajęć  uczestnik  znajduje  się  pod  opieką  instruktora  prowadzącego.  Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

3.  Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz GOKiS Pcim nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.

4.   Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora

5.  Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

6.  Uczestników  zajęć  obowiązuje  zakaz  wynoszenia  bez  zgody  instruktora  wyposażenia pracowni lub sali poza budynek GOKIS.

7.  Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

8.  Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

9.  GOKIS nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika GOKIS

 12.  O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której  odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub  pracownika GOKIS.
 13. Zabrania się przebywania na terenie GOKIS osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się  pod wpływem innych środków odurzających.
 14. Na terenie GOKIS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 15. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje  Dyrektor GOKIS.

III. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z GOKIS

1. Podmioty współpracujące z GOKiS Pcim t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły regionalne itp.), działające na terenie gminy Pcim korzystają z obiektu GOKiS Pcim po uzyskaniu zgody Dyrektora GOKiS Pcim i ustaleniu warunków korzystania.

2. Podmioty współpracujące mogą podpisać z GOKiS Pcim umowy o współpracy.

3. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami, zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.

4. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

IV. UCZESTNICY MAŁOLETNI

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.

2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.

3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.

4. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.

5. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.

V.        POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu zastrzega sobie prawo do wykorzystywani i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych  związanych  z  działalnością  GOKIS.

2.  GOKiS w Pcimiu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone,

3.  Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez GOKiS  poza budynkiem:

– w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park.. ), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna

– zajęcia wyjazdowe ,występy , koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Dyrektor GOKiS Pcim zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOKiS Pcim jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach i budynkach GOKiS w Pcimiu.