Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU

Deklaracja dostępności GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU

Gminny Ośrodek Kultury w Pcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jabłońska-Ostafin Daria
  e-mail: gokis@pcim.pl
  Telefon: 12 2748039

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu
 • Telefon: +48 122748039
 • e-mail: gokis@pcim.pl
 • Adres korespondencyjny: Pcim 563, 32-432 Pcim

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu oraz podległych mu budynków, w których podmiot prowadzi swoją działalność statutową znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu